DOLOLENKA: v čase od 12.7.2024 do 19.7.2024 čerpám dovolenku. Vaše objednávky budú vybavované priebežne.

Záručné podmienky

1. Zodpovednosť za vady

Predávajúci alebo zhotoviteľ zodpovedá zo zákona z titulu odplatných zmlúv (kúpna, o dielo a i.) za to, že tovar alebo plnenie v okamihu odovzdania nemajú vady. Zodpovednosť sa vzťahuje na všetky časti (s výnimkou bodu 3.) a takisto na náklady na prácu, prepravu a cestovné. Prípadné následné škody sú vylúčené.

Spotrebiteľ v EÚ - Zákonná zodpovednosť za vady po dobu 2 rokov od dátumu vystavenie predajného dokladu.

Podnikateľ v EÚ - Platí zodpovednosť za vady v dĺžke 6 mesiacov od dátumu vystavenia predajného dokladu. V jednozmennej prevádzke.

Spotrebiteľ mimo EÚ - Zákonná zodpovednosť za vady podľa predpisov danej krajiny.

Podnikateľ mimo EÚ - Zákonná zodpovednosť za vady podľa predpisov danej krajiny.


2. Dobrovoľná dodatočná poskytnutá záruka

V porovnaní so zodpovednosťou za vady, ktorá platí zo zákona, je dobrovoľná dodatočne poskytnutá záruka dobrovoľným prevzatým záväzkom, že tovar alebo plnenie nad rámec zákonnej zodpovednosti za chyby zostane bez vád po určité časové obdobie. Záruka sa vzťahuje len na mechanické časti (s výnimkou bodu 3.), nevzťahuje sa na náklady na prácu, prepravu a cestovné. Prípadné následné škody sú vylúčené.

Stroje a elektronáradie
Predávajúci poskytuje záruku celkom po dobu 2 rokov alebo maximálne 3000 prevádzkových hodín u kategórie strojov profesionálna výroba, 2000 prevádzkových hodín u kategórie strojov remeselník a 200 prevádzkových hodín u kategórie strojov kutil, na diely mechanických súčastí (s výnimkou bodu 3.).

Nástroje
Predávajúci poskytuje záruku celkom po dobu 2 rokov (s výnimkou bodu 3.) a na pílové kotúče CMT Industrial poskytuje predávajúci „doživotnú záruku“, a to len vtedy, ak kupujúci použije pre brúsenie, opravy či údržbu výhradne servis autorizovaný predávajúcim. Doživotnou zárukou je myslená doba životnosti produktu s pôvodnými zubami, po ktorú vlastní daný produkt kupujúci, nie však dlhšie ako po dobu 2 rokov od ukončenia výroby daného tovaru. Platnosť doživotnej záruky sa vzťahuje iba na produkty, ktoré sú opatrené označením o doživotnej záruke v aktuálnom katalógu.

Príslušenstvo a prípravky
Predávajúci poskytuje záruku celkom po dobu 2 rokov (s výnimkou bodu 3.)

Použitý tovar
Platia iba zákonné ustanovenia zodpovednosti za vady, ktorá je 1 rok pre kupujúceho spotrebiteľa v EÚ a 3 mesiace pre kupujúceho podnikateľa v EÚ.
 

3. Výnimky zo zodpovednosti za vady a zo záruky

 


4. Postup uplatnenia a vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný k reklamácii dodať tovar a doklad o kúpe nahrádzajúci záručný list (faktúra, účtenka) alebo záručný list alebo uviesť údaje na identifikáciu kúpnej zmluvy (identifikačné údaje o kupujúcom, dátum predaja, číslo objednávky, apod.). S tovarom odporúča predávajúci predložiť tiež vzorky materiálov, ďalšie technické informácie ako otáčky, rýchlosť posuvu, uberanie materiálu, spracovávané množstvo, materiál obrobku a ďalšie dôležité veci, ktoré môžu urýchliť reklamačné konanie.

Pracovník predávajúceho posúdi reklamovanú chybu a rozhodne o dôvodnosti reklamácie, v čo najkratšej dobe. V prípade zložitejšieho odborného posúdenia môže byť táto lehota primerane dlhšia. O uplatnení reklamácie spíše pracovník s kupujúcim reklamačný protokol, v ktorom uvedie dátum prijatia, obsah a predpokladaný čas vybavenia reklamácie a navyše u kupujúceho spotrebiteľa, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje.

Po posúdení reklamácie informuje predávajúci kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane termínu vykonania opravy či výmeny, prípadne písomne odôvodní zamietnutie reklamácie.

V prípade neoprávnenej reklamácie uhradí kupujúci predávajúcemu náklady na prepravu tovaru a náklady na odborné posúdenie vady, jej lokalizáciu a prípadnú opravu vady.

Pokiaľ kupujúci neprevezme tovar po oznámení o vybavení reklamácie do 30 dní od prijatia oznámenia, bude mu účtované skladné vo výške 5,80 € bez DPH (7,00 € s DPH) za stroj a 1.54 € bez DPH (1,86 € s DPH ) za ostatný tovar za každý začatý deň odo dňa zaslania oznámenia až po deň prevzatia tovaru kupujúcim. O vybavení reklamácie bude kupujúci vždy informovaný formou oznámenia zaslaného niektorým z komunikačných prostriedkov. Pokiaľ si kupujúci neprevezme tovar do doby, keď výška skladného prevýši cenu reklamovaného tovaru, bude tento tovar použitý na úhradu skladného.


5. Všeobecné upozornenia

Lehota na zodpovednosť za vady aj záruku začína prevzatím tovaru kupujúcim. V prípade, že tovar nie je prevzatý osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamih jeho odovzdania prvému prepravcovi, ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, a ak je kupujúcim spotrebiteľ, okamih prevzatia tovaru od dopravcu. Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva z chybného plnenia ani záruku.

Dodatočné dojednania možno vykonať len písomnou formou, ústna forma je vylúčená.

Predpokladom pre akúkoľvek zodpovednosť za vady je úplné zaplatenie kúpnej ceny a nutnosť presného dodržiavania nasledujúcich predpisov:


Na požiadanie je zákazník povinný vrátiť tovar alebo chybnú súčasť vyčistenú, vhodne zabalenú a na svoje vlastné náklady do miesta predaja predávajúceho.

Informácie o súboroch cookies | Predvoľby súhlasu

© Lugerex.sk | Created by Wopify.